Visie en werkwijze Dorpsraad Gaanderen anno 2023

De Dorpsraad Gaanderen heeft tot doel de leefbaarheid van Gaanderen te bevorderen en te waarborgen. Tevens heeft de Dorpsraad tot doel het in voortdurende wisselwerking met de bewoners behartigen van de belangen van de inwoners van Gaanderen bij de gemeente Doetinchem, andere overheden en andere instanties, alsmede het verrichten van alle handelingen die daarmee verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, alles in de meest ruime zin.

De Dorpsraad Gaanderen doet dit door:
  • Het samenwerken en verbinden van verschillende organisaties en initiatieven.
  • Totstandkoming en bevorderen van gemeenschappelijke voorzieningen.
  • Het informeren en betrekken van de inwoners van Gaanderen bij de activiteiten van de Dorpsraad.
  • Het bevorderen van overleg tussen de Dorpsraad Gaanderen en de inwoners en andere, bij ons dorp betrokken, instellingen en personen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het wijknetwerk en de Gemeente Doetinchem.
  • Het onderhouden en stimuleren van contacten met, en het adviseren aan, overheids- en andere instellingen.
  • Betrokkenheid bij de Dorpendeal Gaanderen, die momenteel in ontwikkeling is.

 
Op 7 april 2023 bestaat de Dorpsraad Gaanderen 50 jaar. Dan is het een halve eeuw geleden, om precies te zijn,  7 april 1973, dat de Dorpsraad Gaanderen (v/h De Stimuleringsgroep) is opgericht.
De inwoners van Gaanderen voelden zich achtergesteld bij de voorzieningen waarover inwoners van de gemeente Doetinchem konden beschikken. Zo had het dorp Gaanderen nog geen riolering, niet voldoende  straatverlichting et cetera. Als gevolg van de oprichting van de Dorpsraad, ook wel ‘de stimuleringsgroep’ genoemd, ontstonden de eerste initiatieven. In de beginjaren stonden met name de burgerinitiatieven centraal bij de Dorpsraad Gaanderen. Nu is er meer sprake van overheidsparticipatie.

Werkwijze
Anders dan in veel besturen, gaan wij uit van de talenten van onze leden en de mogelijkheden die we hebben. De meeste leden doen dit werk naast hun baan en gezin, wat betekent dat de in te zetten tijd beperkt is. Dus is het zaak zo te werken dat je in korte tijd toch veel kunt bereiken. Een uitdaging die wij gezamenlijk aan gaan en meestal ook lukt.

Minimaal 1 keer er jaar evalueren we ons functioneren om ervoor te zorgen dat iedereen het naar de zin blijft houden. Nieuwe mensen zorgt voor een frisse wind en ook voor veranderingen van onze werkwijze. Dit juichen wij toe. Ook al is dat soms best even wennen.


- Er zijn maandelijkse vergaderingen, waarbij we niet alleen overleggen en besluiten nemen maar ook met uitvoering bezig zijn als dat kan.
- We hebben de rollen voorzitter, secretaris en penningmeester. Notulen worden gemaakt door een ondersteuner. Daarnaast zijn we nog op zoek naar ondersteuners (of leden) voor diverse taken, zoals pr, website beheer, contact houden met diverse groepen in Gaanderen, andere taken waar we nu even niet aan denken.
- Meedoen bij diverse overleggen; wijknetwerk, platform Gaanderen, Economisch Overleg Doetinchem
- Langere projecten brengen we onder in een werkgroep. Daarin zitten ook mensen van buiten de Dorpsraad. Momenteel zijn dat: de kerngroep Dorpendeal voor Gaanderen en werkgroep wonen.
- Wij zijn nog op zoek naar iemand die contacten heeft of wil onderhouden met diverse natuurorganisaties in en om ons dorp.

De Dorpsraad nodigt bewoners van Gaanderen uit, die een enthousiaste en positieve bijdrage willen leveren aan het verder bevorderen van een prettige leefomgeving in ons dorp, om deel te nemen als lid van de Dorpsraad. Laat ons weten wat u graag wilt doen binnen de Dorpsraad, samen zorgen we dat dat kan. Wil je liever geen officieel lid zijn maar ons wel ondersteunen? Dan ben je ook van harte welkom. Stuur een mailtje naar 
info@dorpsraadgaanderen.nl
 
Contact met de Dorpsraad
De Dorpsraad Gaanderen vergadert de 1e woensdag van de maand. Heeft u onderwerpen die het collectieve belang van Gaanderen aangaan of wilt u agendapunten aandragen/zelf toelichten, dan horen wij dat graag van u, via info@dorpsraadgaanderen.nl
Telefonisch zijn we bereikbaar via 0623599396 (Whats app) kan ook.
Verder zijn we te vinden op Facebook, Instagram en bereikbaar via Messenger.

  | Dorpsraad Gaanderen 03/02/2023 om 16:07:24